Hội đồng sư phạm nhà trường

Bộ Ảnh Mới Nhất

                                                                               Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2009

 BÁO CÁO TỔNG KẾT

5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước

& nhân điển h́nh tiên tiến, giai đoạn 2005 - 2009

  


 

Thực hiện Hướng dẫn 318/HD-HĐTĐKT ngày 20 tháng 8 năm 2009 và Kế  hoạch 3489/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2009 của UBND thành phố về  tổ chức Đại hội thi đua Thành phố và Hội nghị điển h́nh tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ VIII.

Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển h́nh tiên tiến. Trong 5 năm qua trường THPT Nguyễn Thượng Hiền đă thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, các phong trào thi đua trong nhà trường góp phần tạo động lực thúc đẩy tập thể sư phạm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao chất lượng dạy và học, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM T̀NH H̀NH:

Thành lập từ năm 1970 với tên gọi là Trường Trung học Tân B́nh và được đổi tên thành Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền từ năm học 1973-1974.

Về cơ sở vật chất:

Nhà trường hiện có: 52 pḥng học, 5 pḥng Multimedia, 3 pḥng thí nghiệm, 4 pḥng bộ môn, 3 pḥng vi tính, 2 pḥng thư viện, 2 hội trường, 1 pḥng Y tế, 1 pḥng truyền thống và đang tiến hành xây dựng: Nhà thể thao đa năng (800m2), Sân băi TDTT (8000m2).

Về đội ngũ:

. Tổng số: 150 CB-GV-CNV, trong đó có 120 giáo viên trực tiếp đứng lớp.

          . Tŕnh độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn, trong đó có 20 Thạc sĩ.

. Chi bộ: 30 Đảng viên (4 Đảng viên dự bị).

      Về học sinh: 2.151 học sinh, chia thành 60 lớp, trong đó có 17 lớp chuyên, 6 lớp Tăng cường Tiếng Anh và 37 lớp thường. Tổng số Đoàn viên học sinh: 1410.

 

Thuận lợi:

          - Tập thể sư phạm và lănh đạo nhà trường đoàn kết nhất trí cao, giáo viên nhiệt t́nh, có tŕnh độ và năng lực chuyên môn tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng nhà trường tiên tiến, hiện đại, nề nếp kỷ cương ngày càng được củng cố đă tạo một động lực mới, một khí thế mới trong phong trào thi đua của nhà trường.

- Cơ sở vật chất ngày càng khang trang, hiện đại, phục vụ tốt cho các hoạt động giáo dục toàn diện của nhà trường.

- Hầu hết các em học sinh ngoan, có học lực khá giỏi, tích cực và tự giác tham gia các hoạt động chung của nhà trường.  

- Phong trào thi đua trong nhiều năm đă tạo được động lực mạnh mẽ, trở thành đ̣n bẩy kích thích mọi hoạt động giáo dục toàn diện đạt hiệu quả.

- Nhà trường luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Giám đốc, Pḥng Trung học, các pḥng ban của Sở Giáo dục - Đào tạo, đă tạo được uy tín đối với ngành và địa phương, đặc biệt cha mẹ học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền luôn quan tâm, chăm sóc và đồng hành cùng với nhà trường trong việc giáo dục con em. Địa phương luôn hỗ trợ nhà trường trong xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp.

Khó khăn:

          - Các chế độ chính sách ưu đăi của nhà nước đối với ngành giáo dục vẫn chưa tạo ra được sự toàn tâm và toàn ư của CB-GV-CNV trong công việc. Có biểu hiện bỏ Công lập sang trường Dân lập, Quốc tế, Công ty cơ quan nước ngoài,...

          - Chất lượng chuyên môn của đội ngũ chưa đồng đều, lực lượng giáo viên dạy chuyên có kinh nghiệm và tâm huyết c̣n mỏng và thiếu. Độ tuổi trung b́nh cao, sức khỏe hạn chế và c̣n tâm lư ngại đổi mới, ngại học tập nâng cao.

- Sân băi học thể dục thể thao, ngoại khóa gặp nhiều khó khăn.

II. TỔ CHỨC XÂY DỰNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Công tác lănh đạo xây dựng phong trào thi đua.

- Cấp ủy Chi bộ và Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp chỉ đạo công tác thi đua và được duy tŕ thường xuyên, phát triển đúng hướng.

- Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển h́nh tiên tiến; Chỉ thị 18-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới.

 - Tuyên truyền trong toàn thể CB-GV-CNV của trường làm cho mọi người nhận thức đầy đủ mục đích ư nghĩa của công tác thi đua khen thưởng là nhằm động viên, khuyến khích mọi thành viên và các tổ chuyên môn của nhà trường năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của trường.

          - Xét thi đua để biểu dương, khen thưởng luôn được tiến hành công khai, dân chủ, kịp thời và đặc biệt coi trọng kết hợp động viên tinh thần với khen thưởng vật chất, có tác dụng động viên các thành viên trong nhà trường tích cực trong mọi hoạt động, nhà trường thực hiện nêu gương theo đúng lời dạy của Bác Hồ “Thưởng phạt phải có tác dụng động viên, nêu gương”. Khen chê rơ ràng, đúng đối tượng.

          Thực hiện tốt công tác khen thưởng động viên chính là  một trong những biện pháp thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng rộng, mạnh, đồng thời cũng là biện pháp quản lư hữu hiệu.

2. Công tác tổ chức:

2.1. H́nh thành Hội đồng Thi đua khen thưởng.

          - Ngay đầu mỗi năm học đều ra quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng bao gồm: Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Trợ lư thanh niên, các tổ Trưởng chuyên môn và tổ Trưởng Công đoàn, đại diện Ban Thanh tra nhân dân theo điều lệ nhà trường.

          - Hội  đồng Thi đua - Khen thưởng của trường căn cứ Chỉ thị năm học, các cuộc vận động do ngành và thành phố phát động, tổ chức và cụ thể hóa thành các phong trào thi đua một cách sáng tạo, sinh động và thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của trường, nội dung công tác, gắn với các chủ đề, xây dựng chỉ tiêu phấn đấu theo từng thời gian trong năm học.

2.2. Xây dựng tiêu chí và qui tŕnh đánh giá thi đua.

2.2.1. Xây dựng tiêu chí thi đua.

Đối với giáo viên:

- Nội dung thi đua gắn với việc rèn luyện, nâng cao đạo đức, trách nhiệm nhà giáo. Thực hiện tốt các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phấn đấu mỗi thầy cô giáo thực sự là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

- Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng cá thể hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lư học sinh. Nghiêm túc thực hiện qui chế chuyên môn. Không dạy thêm - học thêm trái qui định. Phấn đấu không có học sinh yếu kém về đạo đức và văn hóa.

- Giáo dục học sinh tự giác, tích cực tham gia các phong trào thi đua trong nhà trường, nhằm giáo dục ḷng nhân ái như : giúp bạn vượt khó, xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực và tham gia các phong trào xă hội nhân đạo khác.

- Mỗi giáo viên tự giác học tập nâng cao tŕnh độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ,… với tính thần hết ḷng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đối với học sinh:

Nhà trường xây dựng nội qui và học sinh thi đua thực hiện nghiêm túc nội qui. Tích cực tham gia các phong trào do nhà trường, đoàn thể phát động như: trung thực trong kiểm tra, thi cử, “nói lời hay, làm điều tốt”, gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh đô thị…

2.2.2. Xây dựng qui tŕnh đánh giá thi đua.

          - Thống nhất qui tŕnh đánh giá thi đua trong Liên tịch và Hội đồng sư phạm từ đầu năm học.

          - Từng cá nhân căn cứ nội dung thi đua tự đánh giá, tổ khối chuyên môn xét đánh giá, sau đó đến Hội đồng thi đua xem xét đánh giá.

          - Kết quả thi đua được thông báo công khai trong Hội đồng sư phạm.

          - Riêng đối với học sinh th́ căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện được tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ Giám thị, giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm tổng hợp đánh giá.

3. H́nh thức thi đua

3.1. Đối với giáo viên.

- Thi đua theo học kỳ và năm học: Mỗi học kỳ căn cứ vào tiêu chuẩn thi đua, CB-GV-CNV được đánh giá theo mức độ hoàn thành để xếp loại A, B, C.    

- Thi đua theo chủ đề: Ngoài tiêu chuẩn thi đua được xây dựng từ đầu năm để đánh giá theo học kỳ, nhà trường c̣n tổ chức các đợt thi đua theo chủ đề như: Thi đua dạy tốt - học tốt, thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”; phong trào “Viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm”, phong trào “Làm đồ dùng dạy học”; cuộc vận động “Mỗi thầy  cô giáo là tấm gương đạo đức và tự học”; phong trào xây dựng “Trường học thân thiện - học sinh tích cực”; phong trào đổi mới phương pháp dạy của thầy - phương pháp học của tṛ.

3.2. Đối với học sinh:

          Thông qua hoạt động của Đoàn TNCS tổ chức nhiều đợt và h́nh thức thi đua phù hợp với các giai đoạn hoạt động của trường và phù hợp với các ngày lễ lớn, các ngày lễ truyền thống trong năm học:

+ Xây dựng nề nếp kỷ cương, tháng an ṭan giao thông, giáo dục pḥng chống tệ nạn xă hội, giáo dục học sinh biết tôn trọng và chấp hành pháp luật, là công dân nghiêm túc của ngôi trường văn hóa (5/9-15/10).

+ Tháng trọng điểm đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”. Thiết thực giáo dục học sinh Tôn sư - Trọng đạo. Sống thủy chung - Nghĩa  t́nh (15/10-20/11).

 

+ Thực hiện mùa thi nghiêm túc, thi đua học tập và rèn luyện đạo đức chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn nhằm giáo dục truyền thống Yêu nước - Học giỏi - Hiếu nghĩa. Rèn kỹ năng sống cộng đồng (20/11-Tết Âm lịch).

+ Tháng Thanh niên hành động “Rèn đức - Luyện tài”, Làm theo lời Bác Hồ (Sau tết Âm lịch - 26/3).  

+ Phấn đấu nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện ṭan diện ḥan thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Tháng giáo dục truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn” nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương – 30/4. (26/3 - cuối năm học).  

4. Các h́nh thức khen thưởng:

          Nhà trường làm tốt công tác khen thưởng, kịp thời ghi nhận, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, học tập, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Khen thưởng đảm bảo công khai, công bằng, chính xác và mang tính động viên, nêu gương cao, thúc đẩy các thành viên của nhà trường phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Với các h́nh thức khen thưởng được đề ra như sau:

Giáo viên:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Đề nghị cơ quan thẩm quyền công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, thành phố và toàn quốc.

- Tặng thưởng danh hiệu Phụ nữ Hai giỏi đối với CB-GV-CNV nữ đạt thành tích cao trong chuyên môn, khen thưởng giáo viên đạt thành tích trong các phong trào Văn nghệ, Thể dục - Thể thao và các hoạt động khác do Công đoàn và Công đ̣an ngành phát động.

- Khen thưởng giáo viên đạt thành tích cao trong công tác dạy chuyên, công tác chủ nhiệm. Đặc biệt khen thưởng xứng đáng giáo viên giảng dạy các môn thi tốt nghiệp và giáo viên chủ nhiệm lớp có 100% học sinh đậu tốt nghiệp THPT, nhóm giáo viên có học sinh đạt thủ khoa Tốt nghiệp, Thủ khoa Đại học.

Học sinh:

- Học sinh Giỏi, học sinh Tiên tiến, học sinh Giỏi tiêu biểu nhất Trường, nhất Khối (mỗi học kỳ chọn 4 học sinh xuất sắc tiêu biểu nhất).

- Học sinh giỏi Quốc gia, giỏi Thành phố, giỏi Olympic và đạt giải các cuộc thi khác.

- Học sinh đạt Thủ khoa tốt nghiệp, Thủ khoa Đại học.

- Cán bộ Đoàn xuất sắc, các vận động viên TDTT, các nhóm văn nghệ, tập thể lớp Xuất sắc, Tiên tiến,….

Đặc biệt là Huy chương Vàng Nguyễn Thượng Hiền dành cho học sinh  tốt nghiệp loại giỏi nhằm giáo dục truyền thống học giỏi, tạo động lực cho học sinh các khóa sau phấn đấu tốt hơn.

5. Xây dựng quỹ khen thưởng:

- Kinh phí khen thưởng được thực hiện từ quỹ khen thưởng của đơn vị, theo mức khen thưởng được quy định công khai, minh bạch trong quy chế chi tiêu nội bộ, sẽ được bổ sung, điều chỉnh cho hợp lư từng năm thông qua Hội nghị CBCC (căn cứ vào nguồn thu và mức khen thưởng của giáo viên và công nhân viên).

- Sử  dụng 70% quỹ tự có của trường để chăm lo đời sống và khen thưởng kịp thời, xứng đáng cho CB-GV- CNV và các tập thể đạt thành tích cao trong các hoạt động toàn diện của nhà trường.

- Ban đại diện CMHS vận động hỗ trợ kinh phí, quỹ tự có của nhà trường (10%) và sự hỗ trợ của các tổ chức xă hội, các mạnh thường quân để khen thưởng động viên học sinh và tập thể học sinh đạt thành tích cao trong học tập và phong trào.

III. KẾT QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA:

Công tác thi đua, khen thưởng đă trở thành hoạt động thường xuyên và có tác dụng thúc đẩy tập thể CB-GV-CNV và học sinh không ngừng phấn đấu, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng nền nếp kỷ cương, môi trường văn hóa sư phạm và đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất trong tập thể sư phạm nhà trường. Với sự nỗ lực của tập thể CB-GV-CNV, sự lănh đạo sâu sát và tận t́nh của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong 5 năm qua nhà trường đă đạt được những thành tích nổi bật sau:

Giáo viên:

- 100% CB, GV, CNV đạt Lao động tiên tiến hàng năm.

- 166 Chiến sĩ thi đua cơ sở

- 30 Chiến sĩ thi đua cấp thành phố.

- 08 Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- 03 Giáo viên được vinh dự nhận giải thưởng Vơ Trường Toản

- 55 giáo viên nhận Kỷ niệm chương “V́ sự nghiệp giáo dục”.

- 01 Nhà giáo ưu tú.

Học sinh:

- 100% học sinh lên lớp thẳng, trong đó: Giỏi - 63,3%, Khá - Giỏi: 98,84%, Hạnh kiểm tốt: 95% (trung b́nh trong 5 năm).

 

- 100% học sinh đậu tốt nghiệp phổ thông trung học, trong đó: Giỏi - 38,67%, Khá - Giỏi - 77,92% (trung b́nh trong 5 năm).

- 13 giải Quốc gia, 175 giải Olympic các tỉnh phía Nam, 294 giải thành phố.

- Hơn 90% đậu Đại học - Cao đẳng (có 15 thủ khoa Đại học và 03 thủ khoa TNPT).

Chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh”, Công đoàn đạt “Vững mạnh xuất sắc”, Tổ chức Đoàn đạt “Cơ sở Đoàn vững mạnh”  nhiều năm liền.

Năm học 2008-2009 trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất.

   Với những kết quả trên, tập thể CB-GV-CNV nhà trường tiếp tục giữ ǵn và phát huy những thành quả đă đạt được, xứng đáng là một đơn vị mạnh của ngành giáo dục thành phố.

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

          - Cấp ủy Chi bộ, Chính quyền và các Đoàn thể trong nhà trường nhận thức đầy đủ và quán triệt sâu sắc công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường, quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và có sơ kết, tổng kết th́ sẽ đạt hiệu quả cao trong công tác quản lư.

          - Tuyên truyền trong toàn thể CB-GV-CNV của trường hiểu rơ mục đích của công tác thi đua khen thưởng là động lực thúc đẩy các tập thể và cá nhân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng các nội dung, tiêu chí, thang điểm thi đua cụ thể, rơ ràng, phù hợp với từng đối tượng và t́nh h́nh thực tế của nhà trường. Tổ chức b́nh chọn, sơ kết, tổng kết công tác thi đua khen thưởng đúng qui tŕnh, công khai, dân chủ và tuyên dương khen thưởng kịp thời.  

- Thực hiện tốt việc công khai, dân chủ trong nhà trường làm cho nhà trường hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy đội ngũ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ

V. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI:

          - Thường xuyên rà soát, bổ sung điều chỉnh các tiêu chuẩn thi đua và các mức khen thưởng cho sát và phù hợp với thực tế từng năm học.

- Cụ  thể hóa một cách sáng tạo, thiết thực, đa dạng phong trào thi đua “Hai tốt” và các phong trào do ngành, thành phố phát động

          - Tạo nguồn và tăng mức khen thưởng nhằm động viên cao hơn, tốt hơn đối với CB-GV-CNV và học sinh.

 

- Cố gắng thực hiện thưởng tháng lương thứ 13 đối với CB-GV-CNV đạt Lao động tiên tiến - Chiến sĩ thi đua cơ sở cuối năm.

- Làm tốt hơn nữa công tác biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân điển h́nh tiên tiến. Nhân rộng các gương tiêu biểu của các phong trào thi đua trong giáo viên và trong học sinh.

Công tác thi đua khen thưởng luôn được tập thể lănh đạo Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. Tập thể CB-GV-CNV ngày đêm lao động miệt mài, khắc phục mọi khó khăn để vững bước tiến lên những bậc thang mới, vững chắc hơn, đây cũng là động lực thúc đẩy nhà giáo và các thế hệ học sinh của trường lấy năng lực thực chất làm thước đo về tài năng và đức độ cho riêng ḿnh, đoàn kết, hợp tác, tự tin và bản lĩnh.

Tiếp tục giữ vững và phát huy những truyền thống tốt đẹp của nhà trường, xứng đáng với niềm tin của các cấp lănh đạo, niềm tin của phụ huynh học sinh, cùng với những khen thưởng của lănh đạo các cấp đă dành cho các cá nhân và tập thể sư phạm nhà trường đă và luôn là điểm tựa khích lệ và tạo thêm nội lực để tập thể sư phạm trường không ngừng phấn đấu, đạt thành tích cao hơn nữa, luôn v́ một Nguyễn Thượng Hiền “Tiến bộ - Phát triển - Hiện đại”.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hồ Cam Thanh

 

 

 


 

BẢNG THỐNG KÊ  THÀNH TÍCH HỌC SINH

Từ năm học 2004 – 2005 đến năm học 2008  – 2009

I.       THÀNH TÍCH HỌC TẬP

Nội dung

Năm

2004-2005

Năm

2005-2006

Năm

2006-2007

Năm

2007 - 2008

Năm

2008 - 2009

Tổng số học sinh

2231

2156

2039

2066

2130

Kết quả lên lớp

2231

(100%)

2156 (100%)

2039 (100%)

2066

 (100%)

2130

(100%)

Kết quả tốt nghiệp

99,86%

100%

100%

100 %

100%

  + Loại Khá - Giỏi

76%

82,1%

84,86%

80%

66,67%

         + Loại Giỏi

40,36%

40%

44,92%

42%

26,1%

Hạnh kiểm tốt

2118

(94,936%)

2045

(94,85%)

1950

(95,63%)

1946  (94,19%)

2074

(97,37%)

Hạnh kiểm khá

87

(3,89%)

93

(4,31%)

82

(4,02%)

89       (4,3%)

51

(2,39%)

Học sinh giỏi trường

1631

(73,10%)

1517

(70,36%)

1056

(51,79%)

1193 (57,74%)

1353

(63,52%)

Học sinh Khá - Giỏi

99,32%

98,84%

98,38%

98,88%

98,87%

Học sinh giỏi Tp

40

39

49

86

80

Học sinh Giỏi Olympic

48

34

27

40

26

Học sinh giỏi Quốc gia

1

4

3

3

2

Hiệu suất đào tạo

99,86%

100%

100%

100 %

100%

Thủ khoa TN, ĐH

5 ĐH

2 ĐH

6 ĐH

3 TNPT

2 ĐH

THÀNH  TÍCH THỂ DỤC THỂ THAO

Huy Chương Vàng

20

42

29

37

30

Huy Chương Bạc

35

44

29

26

13

Huy Chương Đồng

22

41

37

30

16

 

 

II.    THÀNH TÍCH GIÁO VIÊN

Nội dung

Năm

2004-2005

Năm

2005-2006

Năm

2006-2007

Năm

2007-2008

Năm

2008-2009

Giáo viên đạt chuẩn

 (97,45%)

 (97,52%)

100%

100%

100%

Giáo viên trên chuẩn

7

9

14

15

20

Lao động Tiên tiến

100%

100%

100%

100%

100%

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

32

35

28

37

34

Chiến sĩ thi đua cấp Tp

4

11

4

1

10

Bằng khen của  Bộ GD-ĐT

2

3

3

 

 

Giải Vơ Trường Toản

1

 

 

1

 

Nhà giáo ưu tú

 

 

 

 

1

 

III –  KẾT QUẢ THỰC HIỆN THI ĐUA :

 

NĂM

THÀNH TÍCH

SỐ QĐKT

NGÀY CẤP

2008

Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng I

1139/QĐ-CTN

27/8/2008

2004

Bằng khen thành tích “Kinh tế Xă hội” góp phần xây dựng CNXH và BVTQ

357/QĐ-TTg

9/4/2004

2006 - 2007

Bằng khen “Trường ḥan thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 06-07”

7056/QĐ-BGDĐT

6/11/2007

2004

2005

2008

“Cờ Đơn vị xuất sắc” – “Dẫn đầu phong trào thi đua trong nhiều năm liền”


“Cờ thi đua năm học 2007 – 2008” đă có thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm học 2007 – 2008, góp phần tích cực trong phong trào thi đua

1541/QĐ-UB;

 

2730/QĐ-UB;
3441/QĐ-UB

12/4/2004;

 

2005;
11/8/2008

2004 - 2008

Bằng khen Trường có thành tích  “Ḥan thành xuất sắc nhiệm vụ”

4186/QĐ-UB ; 2730/QĐ-UB; 5321/QĐ-UB ; 5231QĐ-UB ; 417/GCN-UB ; 275/BK-UB

2004 ;
31/5/2005; 17/10/2005;
15/11/2006;
28/8/2007;
15/7/2008

2009

Bằng khen UBND thành phố  “Tập thể Lao động Tiên tiến”

4822-QĐ/UBND

20/10/2009

 

 

 

 

Các thành tích khác

2005

Bằng khen về công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa cấp Thành phố năm 2005

 

2278/QĐ-UBND

19/5/2006

2006

Bằng khen Công đ̣an trường có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp – Đảm bảo an ṭan vệ sinh lao động” của Ngành giai đọan 1996-2006

5404/QĐ/Bộ GDĐT

28/9/2006

2005 - 2008

Liên tục Trường đạt tiêu chuẩn đơn vị văn hóa  - xuất sắc trong hội thi “Môi trường xanh”

216/UB-KT; 164/GCN-UB; 04/GCN-UB;
902/UB-KT; 910/UB-KT

22/12/2005; 20/12/2005; 10/3/2008; 2/3/2009

2004 – 2008

Liên tục trường đạt thành tích xuất sắc trong hội thi “Hội khỏe phù đổng” và đạt đơn vị tiên tiến TDTT cấp thành phố đóng góp tích cực và hiệu quả cao họat động văn hóa TDTT

615/QĐ-KT;
43/QĐ-UB;
667/QĐ-KT; 2287/UB-KT; 2104/UB-KT

2004-2008

2004 – 2005

Trường đă có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi

3349/QĐ-UB

2004 – 2005

2005 - 2008

Trường có thành tích xuất sắc trong việc triển khai và thực hiện chương tŕnh BHYT  HS-SV góp phần tích cực trong phong trào thi đua thành phố

24/BK-UB (QĐ số 3009/QĐ-UB)

2005 15/7/2008

2005 – 2008

Liên tục trường đạt tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh – Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

1823-QĐ/TV;
169-QĐ/TV;
1718-QĐ/TV;
156-QĐ/TV;
624-QĐ/TV;
1284-QĐ-TV

24/1/2005;
21/5/2005;  22/12/2005;
9/1/2006 ; 25/1/2007;
10/1/2008

  2004 – 2008

Công đ̣an trường liên tục đạt dạnh hiệu “Công đ̣an Vững mạnh xuất sắc – trong công tác xây dựng và phát triển công đ̣an Ngành GD thành phố Hồ Chí Minh

130/QĐ/KT/LĐLĐ;327/QĐ/KT/LĐLĐ; 95/QĐ-KT-LĐLĐ;
62/QĐ-KT

17/8/2004; 5/7/2005;
25/7/2006;
22/1/2008

2006 – 2008;

2009

Đ̣an trường liên tục đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc trong công  tác Đ̣an – đạt thành tích xuất sắc trong chiến dịch t́nh nguyện “Mùa hè xanh”  - đạt thành tích trong giải trương khối cho các trường THPT – GDCN trực thuộc hội thi văn nghệ ngành GD-ĐT Tp Hồ Chí Minh – Bằng khen của Trung ương Đ̣an  
Bằng khen Trung ương Đ̣an

6409/UB-KT; 178/QĐKT-TĐ; 216/QĐKT-TĐ; 402/KT-QĐ;
404/KT-QĐ;
02/KT-QĐ; 1916/UB-KT;
211/QĐ-TĐ;
332-QĐ/TƯĐTN

13/9/2006;
12/7/2007;
28/9/2007;
18/7/2007;
12/1/2008;
17/8/2008;
18/8/2008;
21/8/2008;
4/8/2009

 

 

 

 

BÁO CÁO THAM LUẬN

 

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC

PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH

 

Phần I. ĐẶT VẤN ĐỀ

                  

          Hiện nay, cuộc vận động  “hai không” và đổi mới phương pháp dạy - học do Bộ Giáo dục - Đào tạo phát động là 2 giải pháp có tính đột phá nhằm từng bước chấn hưng nền giáo dục nước nhà để tiến tới đuổi kịp các nước có nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và thế giới.

          Đổi mới phương pháp dạy - học theo hướng người học làm trung tâm của quá  tŕnh dạy học thực chất không phải là vấn đề mới nhưng thực sự chưa bao giờ được đặt ra một cách bức thiết đối với ngành giáo dục và cuốn hút sự quan tâm của hầu như mọi ngành, mọi giới trong toàn xă hội như ở giai đoạn hiện nay.

          Là những giáo viên trực tiếp giảng dạy lâu năm ở trường THPT Nguyễn Thượng Hiền- một trong những trường THPT có bề dày về thành tích đào tạo nhiều thế hệ học sinh thành đạt của thành phố, chúng tôi luôn trăn trở để t́m ra những hướng đi mới trong phương pháp giảng dạy, sao cho vừa phát huy được những thế mạnh của  những kinh nghiệm tính truyền thống vừa có tính cập nhật với chương tŕnh, sách giáo khoa mớiđảm bảo phù hợp với từng đối tượng học sinh cụ thể.

          Những kết quả đáng ghi nhận trong các ḱ thi tốt nghiệp, học sinh giỏi cấp thành phố,cấp Quốc Gia, hay các ḱ thi Olympic của các tỉnh phía Nam cùng với sự thành công của một số giáo viên ở Hội thị CNTT ứng dụng trong giảng dạy cấp thành phố đă giúp chúng tôi tin rằng phương pháp dạy và học đang được định hướng ở trường Nguyễn Thượng Hiền là có hiệu quả.

          Kính thưa : Quư vị đại biểu, Quư thầy cô tham dự hội nghị

          Trong hội nghị này, tôi không có tham vọng tŕnh bày những vấn đề rộng lớn mà chỉ mong muốn được trao đổi một vài kinh nghiệm mà tập thể giáo viên chúng tôi đă đúc kết được trong quá tŕnh giảng dạy những năm học vừa qua.

Phần II.  THỰC TRẠNG

                   Như trên đă tŕnh bày, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền nằm trong “top” những trường chất lượng cao của thành phố Hồ Chí Minh. Tỉ lệ HS thi đậu vào các trường Đại học khá lớn ; trong đó có nhiều em là Thủ khoa đậu các trường đại học tên tuổi. Hầu hết các ḱ thi tốt nghiệp đều đạt tỉ lệ  đậu 100%.

 

 Tuy nhiên, nh́n trên tổng thể th́ cũng có nhiều vấn đề cần phải bàn.

          Mặc dù điểm đầu vào lớp 10 của trường luôn nhất nh́ thành phố nhưng qua số liệu khảo sát đầu năm nh́n chung chất lượng không đồng đều giữa các môn. Nhiều em chưa đạt yêu cầu về các môn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xă hội. Lại có những học sinh có khả năng học tốt  nhưng  thiếu ư thức phấn đấu, hoặc nhiều em có khả năng, có ư thức nhưng không có phương pháp đúng v.v...và v.v...

          Từ thực trạng trên, chúng tôi luôn ư thức trong việc cải tiến phương pháp  giảng dạy ở tất cả các bộ môn  góp phần nâng cao chất lượng toàn diện của nhà trường.

Phần III.   ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC

1.Về nhận thức, tư tưởng t́nh cảm đối với bộ môn và với học sinh:

          Trước hết là ḷng nhiệt t́nh, sự say mê sáng tạo của người Thầy.

          Phải khẳng định rằng nếu dạy học mà không nhiệt t́nh, say mê th́ sẽ không bao giờ có hiệu quả.  Hơn thế, người thầy cần truyền sự say mê đó cho học sinh. Thầy giáo làm sao cho học sinh thấy được cái đẹp, cái hay, cái thú vị của những bài toán, những công thức, thấy được sức cuốn hút của nó cũng không kém những nốt nhạc, những bài thơ hay... Điều đó bắt buộc người Thầy cũng phải luôn luôn t́m ṭi, khám phá, sáng tạo để t́m ra cái mới. Có thế, giờ dạy mới hấp dẫn được.

          Chúng tôi đă tạo cho ḿnh thói quen tự giải quyết vấn đề bằng cách riêng của ḿnh trước khi tham khảo người khác để hoàn thiện. Thông thường khi dạy cho học sinh tiếp cận một vấn đề , chúng tôi không dừng lại ở một cách khai thác mà hướng dẫn học sinh khai thác vấn đề đó theo nhiều cách khác nhau để học sinh có được nhiều hướng tiếp cận khác nhau.

2. Người Thầy phải tin vào khả năng của học sinh (ngay cả ở những học sinh yếu) và tạo được niềm tin cho học sinh.

    Muốn vậy người thầy cần phải chứng tỏ năng lực thực sự của ḿnh trong mọi mặt, nhất là về chuyên môn bằng một quá tŕnh học hỏi, t́m ṭi, sáng tạo, say mê, bền bỉ. Thầy giáo cũng cần phải gần gũi , tôn trọng và biết cách động viên kích thích ḷng say mê, sáng tạo của học sinh.     

3. Phương pháp dạy học nêu vấn đề và dạy học cá thể. 

Sẽ không có một phương pháp riêng biệt nào lại có thể áp dụng được cho tất cả các đối tượng, vấn đề là ở chỗ người thầy phải biết phân loại một cách thật chính xác tŕnh độ của học sinh để có phương pháp dạy phù hợp nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất.

     Như trên đă đề cập, một trong những cách thức nhằm nâng cao năng lực tư duy sáng tạo là phương pháp dạy học nêu vấn đề.

     Áp dụng phương pháp này chúng tôi đạt được các mục tiêu sau:

 

-  Về kiến thức: giúp học sinh có cơ hội nắm chắc kiến thức theo chiều
rộng lẫn chiều sâu. Bằng cách học sinh hoàn toàn chủ động trong việc xác định những nội dung có liên quan để t́m hiểu, và vận dụng.

 

 - Về kỹ năng: giúp học sinh phát triển năng lực đọc tài liệu, kỹ năng giải quyết vấn đề và các kỹ năng khác như: làm việc nhóm, thuyết tŕnh, tranh luận,  … Những kỹ năng này được h́nh thành trong quá tŕnh người học nghiên cứu, vận dụng tài liệu, làm việc cùng với nhóm để giải quyết vấn đề và sau đó là tŕnh bày kết quả trước tập thể lớp.


 - Về thái độ: giúp người học cảm thấy gắn bó và yêu thích môn học và sự
học, thấy được những giá trị của hoạt động nhóm đối với bản thân.

4. Đối với học sinh Năng khiếu :

- Giáo Viên cần biết rơ ưu điểm , nhược điểm của từng học sinh ; chuẩn bị tư liệu phù hợp với đặc trưng của từng bộ môn ; sắp xếp phân loại những dạng bài cùng nhóm , cùng ư tưởng hoặc có cách giải quyết vấn đề tương tự và giới thiệu những địa chỉ mạng thích hợp để học sinh tham khảo.

          Kinh nghiệm cho thấy giáo viên nên cần có vốn ngoại ngữ để tiếp cận với tri thức thế giới.

- Đối với học sinh giỏi th́ h́nh thức Seminar ( tạm gọi  là NHÓM NGHIÊN CỨU CHUYÊN ĐỀ ) được coi là một h́nh thức học tập linh động mang lại hứng thú và hiệu quả. Cứ sau mỗi chương hoặc một phần học nào đó, Giáo viên  có thể t́m một số đề tài cho học sinh tự t́m kiếm dữ liệu, cấu trúc bài để có một buổi nào đó tổ chức cho học sinh báo cáo trước lớp. H́nh thức Seminar giúp chúng tôi dạy lí luận đi đôi với thực tiễn. Không ngừng củng cố, nâng cao kiến thức , cách tŕnh bày, cung cấp thông tin cho học sinh.

Chúng tôi c̣n nêu những đề tài nghiên cứu khoa học với qui mô nhỏ yêu cầu các em tự t́m tài liệu để tập nghiên cứu, nhận xét, rút ra  những kết luận khoa học..., làm tiền đề để các em bước lên những bậc học cao hơn, và đây cũng là cách rèn luyện tư duy khoa học.

Bên cạnh việc nâng cao tŕnh độ học sinh về môn Chuyên, chúng tôi luôn luôn giáo dục các em ư thức phải học đều các môn học khác để các em phát triển toàn diện, đáp ứng được yêu cầu của xă hội mới.

5. Đối với học sinh chưa đạt yêu cầu bộ môn :

Do lượng kiến thức các môn học đều khá nặng, đặc biệt là học sinh lớp 12, các em phải tham gia hai kỳ thi Quốc gia quan trọng nên không phải mọi học sinh đều đủ sức học 13 môn giỏi như nhau . Chính v́ vậy vẫn có không ít học sinh chưa đạt yêu cầu ở một số bộ môn .

 

Nhà trường chúng tôi đă giải quyết t́nh trạng trên bằng một số biện pháp khá hữu hiệu như :

- Thông qua những bài kiểm tra chất lượng đầu năm và kiểm tra trên lớp để phát hiện ra đối tượng này.

- Đặt câu hỏi, thực hành những bài tập ở mức độ căn bản để từng bước nâng cao tŕnh độ, đưa lại sự tự tin cho học sinh.

- Thành lập các lớp phụ đạo do những giáo viên có kinh nghiệm đảm trách.

- Điều quan trọng nhất là cho học sinh cảm nhận được sự tiến bộ của chính ḿnh để vươn lên.

6. Đối với những tiết bài tập :

- Việc giải quyết tốt các tiết bài tập cũng là một vấn đề hết sức quan trọng. Đa số bài tập ở sách giáo khoa chỉ dừng lại ở mức độ củng cố, c̣n thiếu so với lượng kiến thức đă nêu trong lí thuyết. Do đó có t́nh  trạng học sinh khá giỏi không phát huy hết được khả năng, học sinh ở mức độ trung b́nh trở xuống th́ bế tắc khi gặp dạng bài tập khác.

Để khắc phục t́nh trạng này, trước mỗi tiết bài tập có nhiều điểm lí thuyết, chúng tôi nhấn mạnh nội dung chính, đưa ví dụ minh họa để từ đó h́nh thành phương pháp giải bài tập về loại kiến thức đó.

Chỉ ra những sai lầm thường gặp trong học sinh.

7. Thực hành Thí Nghiệm cũng là một trong những học phần quan trọng

- Đối với thí nghiệm biểu diễn của giáo viên:

          Đảm bảo cho học sinh ư thức được sự cần thiết tiến hành thí nghiệm, mục đích thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm đúng lúc trong mối quan hệ hữu cơ với giảng bài và hướng dẫn học sinh học tập.

          Đảm bảo cho học sinh quan sát được rơ ràng các hiện tượng biểu diễn.Thí nghiệm phải ngắn gọn chắc chắn thành công.
- Đối với thí nghiệm thực hành của học sinh:

          Để làm thí nghiệm thực hành học sinh được chia thành từng nhóm từ 2-3 học sinh. Mỗi nhóm nhận một bài riêng và bản hướng dẫn thực hiện gồm: đề tài thí nghiệm, mô tả dụng cụ, thiết bị, tŕnh tự thao tác tiến hành thí nghiệm, sơ đồ ghi các kết quả quan sát và phương pháp xử lư kết quả.

-  Các bài toán thí nghiệm:

          Học sinh luyện tập việc áp dụng những kiến thức đă có và những kỹ xảo thí nghiệm để giải quyết những vấn đề cụ thể có liên quan với thực hành.

8. Thiết bị phục vụ dạy- học:

Việc sử dụng bảng và các thiết bị dạy học cũng là những yếu tố quyết định không nhỏ đến chất lượng giờ dạy.

          -  Khi dùng bảng, phải ghi chép một cách có hệ thống, phản ánh được quá tŕnh phát triển của nội dung bài học.Tập trung được sự chú ư của học sinh vào những vấn đề cần thiết và quan trọng, củng cố được nội dung nghiên cứu trong giờ học. Hướng dẫn được học sinh ghi chép vào vở và học tập ở nhà.
         -  Sử dụng các thiết bị thí nghiệm, đặc biệt là các thiết bị thí nghiệm biểu diễn th́ đủ lớn và kết quả thu được chính xác.
       -  Sử dụng các Giáo án điện tử phù hợp với nội dung bài học, đặc trưng bộ môn.

          Nhất thiết tránh chuyển từ h́nh thức đọc – chép sang h́nh thức chiếu – chép.

9. Tổ chức ngoại khóa và rèn luyện thể lực:

          Qua các hoạt động này, học sinh có điều kiện phát huy vai tṛ chủ động tích cực, có điều kiện liên hệ thực tiễn, nắm sâu hơn kiến thức đă học, phát huy tính tập thể, nâng cao thể lực.

          Việc chọn chủ đề cho mỗi hoạt động, chúng tôi hướng đến hai mục tiêu “KHOẺ ĐỂ HỌC ”  và “HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH” .

10. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:

          Chúng tôi cho rằng đây là khâu rất quan trọng.

Ngoài việc tuân thủ những qui định chung về chuyên môn, chúng tôi c̣n có những cách riêng vừa đảm bảo được tính khách quan, trung thực vừa đo được độ chính xác tŕnh độ học sinh.

IV. KẾT LUẬN

Kính thưa : Quư vị đại biểu, Quư Thầy Cô tham dự Hội nghị

          Với những thành tích đă đạt được sau một thời gian áp dụng đổi mới phương pháp dạy và học, chúng tôi tin rằng tập thể thầy và tṛ trường Nguyễn Thượng Hiền đă và đang có những bước đi đúng hướng để khẳng định tính ưu việt của phương pháp dạy và học mới.

          Chúng tôi mong muốn được quí vị đại biểu và các bạn đồng nghiệp cùng chia sẻ, góp ư để có thêm những kinh nghiệm quư báu giúp cho việc giảng dạy ngày càng có hiệu quả hơn nữa.

          Xin đề nghị các cấp lănh đạo tạo điều kiện tốt hơn nữa để việc thực thi "phương pháp giảng dạy mới" thực sự là một cuộc cách mạng trong giáo dục.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

                                                                  Gv Vũ Kim Tuấn

                                                                                         Tổ trưởng tổ Vật Lư

BÁO CÁO THAM LUẬN

“RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH” TRONG CUỘC VẬN ĐỘNG “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN – HỌC SINH TÍCH CỰC”

 

Trong giai đọan hiện nay, giáo dục nhà trường đang đứng trước những yêu cầu và thách thức lớn. Bên cạnh mục tiêu giáo dục toàn diện về đạo đức, trí tuệ , thể lực, thẩm mĩ th́ yêu cầu của một xă hội hiện đại, của xu thế toàn cầu hóa, đ̣i hỏi chúng ta phải h́nh thành cho học sinh một bản lĩnh hội nhập Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, chủ động khởi xướng và giải quyết vấn đề, độc lập trong suy nghĩ , biết chịu trách nhiệm về lời nói và hành vi của ḿnh. Ngoài ra, để giúp học sinh có được khả năng đề kháng tốt vượt qua những cám dỗ, những ảnh hưởng tiêu cực của trong đời sống hằng ngày: ma túy, các chất gây nghiện, game, chat, bạo lực…, các em cần được trang bị những kỹ năng sống : kỹ năng sống khỏe, sống tốt, sống có lư tưởng như “một liều vắc xin” ngăn ngừa các tệ nạn xâm nhập học đường.

Để đáp ứng được những yêu cầu ấy, bên cạnh những giờ “dạy chữ, dạy người” trong chương trình chính khóa, từ hai năm nay, Bộ Giáo Dục Đào Tạo đă triển khai thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đây là phong trào thi đua, đồng thời cũng là một cuộc vận động cần có sự phối hợp hành động của nhà trường, cha mẹ học sinh và của cộng đồng xă hội.

Trường học thân thiện là mô h́nh trường do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đề xướng với 5 nội dung chính :

·    Xây dựng trường học an toàn, trường lớp xanh, sạch đẹp  

·    Dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập.

·    Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

·    Tổ chức các hoạt động tập thể vui  tươi lành mạnh

·    Học sinh tham gia t́m hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng ở địa phương.

Ban Giám Hiệu, Chi bộ trường THPT Nguyễn Thượng Hiền đă nghiêm túc triển khai  mục đích, ư nghĩa cuộc vận động trong toàn hội đồng sư phạm và ṭan thể đ̣an viên thanh niên. Đ̣an thanh niên cộng sản đă cụ thể hóa tổ chức các họat động nhằm thực hiện thiết thực các nội dung của cuộc vận động .

Cuộc vận động này đă và đang thay đổi suy nghĩ cũng như hành động của mỗi Giáo viên trong công tác giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ. Bản thân tôi là một giáo viên trẻ, giảng dạy bộ môn Vật Lư và làm công tác Trợ lư thanh niên, thông qua nội dung của cuộc vận động này đă giúp cho bản thân tôi chú trọng hơn nữa đến rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh nhằm đào tạo một thế hệ trẻ Việt Nam “vừa hồng vừa chuyên”, có đủ trí lực, năng lực và sức lực phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau này.

Với vai tṛ là một giáo viên Vật lư, trong công tác giảng dạy, việc truyền đạt kiến thức đến mỗi học sinh được thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau; trong các phương pháp này th́ việc dạy học thông qua các hoạt động nhóm là một trong những h́nh thức đạt hiệu quả tốt nhất. Đây là một phương pháp học mới, Giáo viên hướng dẫn, học sinh trong nhóm thảo luận, chủ động khởi xướng, giải quyết và tŕnh bày vấn đề. Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức cho học sinh theo đúng chỉ đạo chương tŕnh, để phát động phong trào thi đua nghiên cứu khoa học và yêu thích bộ môn Vật Lư trong học sinh, đă phát động học sinh tiến hành làm tên lửa nước, kính thiên văn… nhằm phát huy sự sáng tạo của học sinh trong học tập.

Với vai tṛ Trợ lư thanh niên, phụ trách công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhà trường. Trong việc chỉ đạo thực hiện các phong trào th́ việc quan trọng nhất đó là định hướng cho thế hệ trẻ lư tưởng sống, trách nhiệm đối với đất nước cũng như là kỹ năng sống để giúp cho học sinh có đủ kiến thức, khả năng hội nhập vào các hoạt động xă hội.

Để làm tốt công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức Đoàn thanh niên đă lồng ghép và tích hợp với các họat động của Ban công tác Chính trị tư tưởng và họat động Ngoại khóa của các tổ bộ môn thông qua các hoạt động: Tham quan t́m hiểu các khu di tích lịch sử như: Trung ương cục miền Nam, địa đạo Củ Chi, địa đạo Phú Thọ Hoà; t́m hiểu về Đảng cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Tổ chức cho đoàn viên thanh niên nghiên cứu và học tập 6 bài lư luận chính trị ; Phát động tháng an toàn giao thông, thi t́m hiểu luật giao thông, t́m hiểu về pháp luật, tuyên truyền pḥng chống Ma túy, AIDS, tác hại thuốc lá học đường.

Giáo dục đạo đức lối sống giữ một vai tṛ rất quan trọng trong công tác thanh niên thông qua các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm: 20/11, 22/12, 9/1, 3/2, 26/3; 30/04, Giỗ Tổ Hùng Vương ; đẩy mạnh các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, giáo dục “tôn sư trọng đạo” ; tổ chức diễn đàn đạo đức rèn luyện 8 phẩm chất người đoàn viên; thi viết t́m hiểu tiểu sử Cụ Nguyễn Thượng Hiền ; Phát động đoàn viên thanh niên tự quản, tự giác, tự phục vụ ; làm tốt công tác xă hội, tổ chức Ngày thứ bảy t́nh nguyện.

Hội thao, hội diễn văn nghệ, hội trại truyền thống, trại dă ngọai - Diễn đàn học tốt - Đố vui để học đă thu hút 100% học sinh tham gia, vừa là sân chơi lành mạnh, thư giăn nhưng cũng là môi trường để học sinh rèn ư thức cộng đồng, kỹ năng sống, óc tổ chức, óc sáng tạo.

Đặc biệt tại trường THPT Nguyễn Thượng Hiền gần 10 năm nay kể từ khi thực hiện mô h́nh công lập 2 buổi/ngày (NH : 2000-2001). 100% học sinh đều tham gia ngoại khóa tự chọn với 15 loại h́nh, CLB khác nhau – Đây là sự định hướng hết sức đúng đắn của Ban giám hiệu, nhạy bén với xu thế giáo dục tiên tiến của các nước – Học hai buổi là để tăng thời gian phát triển năng lực cá nhân, để rèn kỹ năng tập thể, kỹ năng sống – Học hai buổi không phải để tăng tiết học thêm.

Với phương châm “Học sinh vào trường Nguyễn Thượng Hiền là phải tiến bộ, mọi thành viên của Nguyễn Thượng Hiền đều có trách nhiệm giáo dục, giáo dục mọi lúc, mọi nơi”.

Học sinh mới bước vào trường Nguyễn Thượng Hiền có thể c̣n nhút nhát, thiếu tự tin, chưa biết sinh họat tập thể. Nhưng chắc chắn sau thời gian học tập, rèn luyện tại trường NguyễnThượng Hiền sẽ trở nên năng động và tự tin, thích ứng và hội nhập. Không có bất cứ học sinh nào đứng ngoài phong trào : Không là ca sĩ, không là vận động viên th́ cũng phải trở thành cổ động viên của lớp.

Phong trào xây dựng “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực” của Đ̣an thanh niên đă phát huy được hiệu quả làm thay đổi nhận thức và hành động của từng học sinh. Đây chính là tiền đề, là cơ sở để giúp cho mỗi học sinh có thể trưởng thành và thành công trong cuộc sống.

Để Xây dựng “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực” đạt được hiệu quả :

·    Điều không thể thiếu là sự quan tâm, tập trung chỉ đạo sâu sát, tỉ mỉ của Cấp ủy, BGH nhà trường

·    Động viên khuyến khích học sinh tham gia họat động Ngọai khóa, họat động Ng̣ai giờ lên lớp, họat động Hướng nghiệp là nhiệm vụ của ṭan thể Hội đồng sư phạm, của tất cả bộ phận, không phải chỉ là nhiệm vụ của Đ̣an thanh niên

·    Nhà trường tạo điều kiện tối đa về CSVC, trang thiết bị phục vụ phong trào và họat động ngọai khóa

·    H́nh thức họat động Ngọai khóa tự chọn, họat động Ngoài giờ lên lớp, họat động Hướng nghiệp cần liên tục đổi mới, tăng tính hấp dẫn, để thu hút, tập hợp học sinh. Thông qua đó giáo dục lư tưởng, ḥai băo cho Đ̣an viên thanh niên hiệu quả hơn.

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn toàn thể Hội nghị đã lắng nghe. Kính chúc Quư  lănh đạo, Quư đại biểu, Quư thầy cô – Cán bộ công nhân viên nhà trường: sức khỏe, và công tác tốt. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

 

                                                                                                                                           Gv  Nguyễn Ảnh Nam

                                                                                         Trợ lư Thanh niên


 

Sự tận tụy của nhà giáo

 

Trường Nguyễn Thượng Hiền có được sự tin tưởng của xă hội, phụ huynh và học sinh là do công sức của cả tập thể Chi bộ, Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường. Biết bao tấm gương tận tụy, hết ḷng v́ công việc, v́ học sinh thân yêu đă tạo nên “Học hiệu” Nguyễn Thượng Hiền. Tôi chỉ là một thành viên trong tập thể tốt đẹp ấy. Sau đây, tôi xin nói đôi chút về những công việc đă làm để góp vào thành tích chung của nhà trường.

1. Việc đầu tiên tôi muốn nói  đây là công việc của giáo viên chủ nhiệm: Phương châm của tập thể Nguyễn Thượng Hiền là: Mỗi học sinh Nguyễn Thượng Hiền vào trường phải tiến bộ, phải học giỏi. Nói th́ đơn giản, nhưng quả thực để đạt để đạt được điều đó không phải dễ dàng ǵ. Có người nói: Điểm đầu vào của học sinh Nguyễn Thượng Hiền cao nhất Thành phố th́ làm ǵ có học sinh cá biệt. Thực tế sau một thời gian học tập, học sinh đă có sự phân hóa. Có em v́ ḥan cảnh gia đ́nh, có em v́ sự thay đổi tâm sinh lư, lại có em v́ một lí do khách quan nào đó làm việc học hành bị giảm sút, hạnh kiểm có vấn đề phải quan tâm. Với những học sinh này, cần rất nhiều đến sự quan tâm của giáo viên chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm lúc này sẽ đóng vai tṛ “ người mẹ thứ hai”, gần gũi, tâm t́nh, chỉ bảo. Tôi c̣n nhớ một học sinh lớp ḿnh chủ nhiệm cách đây ba năm. Em này có cá tính rất đặc biệt: chỉ thích làm những việc ḿnh thích, không cần biết ảnh hưởng đến ai. Em thường xuyên đi trễ, vi phạm tác phong, thường xuyên không học thuộc bài. Nhiều học sinh trong lớp nói với tôi rằng “ Bạn ấy là người không thể thay đổi được”. Là giáo viên chủ nhiệm lớp 12 cuối cấp, tôi biết sẽ có hai lựa chọn: một là đưa học sinh này ra Hội đồng kỉ luật và cấm thi tốt nghiệp; hai là t́m cách cảm hóa được em. Việc đầu tiên là làm thế nào để tiếp xúc được em, v́ em không mấy tin tưởng và lắng nghe những lời khuyên răn đă quá nhiều lần từ người lớn. Và rồi sau một thời gian t́m hiểu ḥan cảnh gia đ́nh, sở thích và năng khiếu, tôi đă tiếp xúc được với em. Tôi đă phát hiện ra năng khiếu và sự đam mê của em là môn hội họa. Từ đó tôi cố gắng khuyến khích, động viên em trong những hoạt động phong trào của lớp, những dịp cắm trại truyền thống của trường. Tới ngày cắm trại, em đă kéo cả nhóm vẽ về trang trí cho trại của lớp ḿnh. Cả lớp trầm trồ, thán phục, và tôi đọc thấy trong mắt em sự tự hào v́ lần đầu tiên được đóng góp phần ḿnh trong công việc của lớp. Từ lần đó cả lớp trở nên gần gũi với em hơn và bản thân em cũng có sự tiến bộ rơ rệt. Kết quả là em quan tâm đến việc học hơn, cũng không vi phạm nội quy nhà trường nữa. Từ một học sinh có nguy cơ rớt tốt nghiệp, em đă đậu tốt nghiệp với kết quả khá cao, hiện nay đang phát huy năng khiếu của ḿnh tại một trường đại học ở nước ngoài.

Một học sinh khác, do học hành căng thẳng, do ḱ vọng quá lớn của gia đ́nh em đă bị khủng hỏang tâm lí, thiếu tin tưởng vào khả năng học tập của bản thân. Cả bác sĩ, bố mẹ và bản thân em đều nghĩ ḿnh bị bệnh tâm thần. Sau một thời gian tiếp xúc, gần gũi, tôi đă phát hiện ra nguyên nhân của sự rối lọan tâm lí đó và t́m cách giúp em vượt qua. Có một lần, ngày mai kiểm tra một tiết môn lư mà cả buổi tối em học không nổi một câu. Quá lo lắng, sợ hăi, em điện thoại cho tôi. Tôi ân cần, động viên em học một phần nhỏ của chương tŕnh ôn tập đó và dặn em 15 phút nữa báo lại cho cô. Kết quả chưa đầy 15 phút em điện lại báo đă học xong. Hai cô tṛ cùng reo to, cổ vũ nhau trong máy điện thoại, mừng cho em đă lấy laị được sự tự tin. Dần dần, em đă vượt qua được nỗi mặc cảm, lấy lại niềm tin vào khả năng của ḿnh. Hiện nay, em đă học xong chương tŕnh đại học chuyên ngành công nghệ thông tin tại Xin ga po. Mỗi lần về nước em đều đến thăm cô chủ nhiệm cũ. Chính sự thành đạt của các em đă động viên, tiếp thêm cho tôi sức mạnh, nhắc nhở tôi phải cố gắng hơn nữa trong công việc của ḿnh.

Việc thứ hai tôi muốn chia sẻ là công việc của một giáo viên dạy năng khiếu:

Với các môn học khác, việc chọn đội tuyển học sinh giỏi không mấy khó khăn, thậm chí, các em phải cạnh tranh quyết liệt mới dành được một chỗ ngồi ở lớp chuyên. Với môn lịch sử của tôi, không có sự lựa chọn đội tuyển học sinh năng khiếu cho ḿnh. Phải bằng khả năng chuyên môn, bằng sự hấp dẫn của mỗi bài giảng để kéo các em theo ḿnh đến lớp năng khiếu. Làm cách nào để mỗi tiết học lịch sử không quá nặng nề, làm sao cho học sinh chờ đón giờ lịch sử, làm sao qua mỗi bài học lịch sử học sinh như được trở về với quá khứ hào hùng, tiếp xúc với các nền văn minh rực rỡ. Từ sự yêu thích bộ môn, các em sẽ t́m đến với cô, với lớp năng khiếu. Có học sinh năng khiếu rồi nhưng để có thành tích cũng là cả vấn đề khó khăn, vất vả. Kiến thức mênh mông mà thời gian dành cho môn sử th́ có hạn. Đa số học sinh học ban A, sẽ thi đại học khối A. Việc đi học thêm và học bài tại lớp ban A đă ngốn hết quỹ thời gian của các em. Vậy là cô phải động viên, theo sát và cả dỗ dành. Làm sao cho học sinh gắn bó với lớp năng khiếu như gia đ́nh thứ hai của ḿnh. Có em trong đội tuyển ḥan cảnh khá đặc biệt: bố mẹ li dị, không ai nhận nuôi, em phải ở với người bác họ. Tôi lại đóng vai tṛ người mẹ thứ hai, chăm sóc, động viên em vượt qua ḥan cảnh. Có những buổi đi học thêm Tóan về đă 22 giờ khuya mà em vẫn ghé cô, ăn vội chén cơm nguội cô để phần và lại lao vào nghe cô giảng bài đến tận khuya. Sự quyết tâm của em và sự tận tụy của cô đă được bù đắp xứng đáng: em đạt giải Nh́ quốc gia ( năm đó cả nước chỉ có 02 giải Nh́, không có giải Nhất).

Tôi đă từng rất xúc động khi đọc được những ḍng học sinh viết về lớp học năng khiếu của ḿnh: “ Chưa ở đâu em thấy lớp học như một gia đ́nh như ở lớp năng khiếu Sử”. Học tṛ và cô cùng học, cùng ăn, cùng ngủ, cùng được cô chăm sóc, động viên. Và mỗi ngày một tháng 9 hằng năm, các thế hệ học sinh năng khiếu lại trở về ngôi nhà của “ mẹ” để được thăm mẹ, được gặp gỡ, được ôn lại kỉ niệm, để động viên lớp đàn em. Cũng nhờ ngày “ Truyền thống đội tuyển Sử” mà các lớp đàn em đang theo học được truyền thêm sức mạnh và có thêm quyết tâm giữ vững thành tích của lớp đàn anh.

Tôi đă thực sự xúc động trước những t́nh cảm mà các thế hệ học sinh dành cho ḿnh và qua hội nghị tôi muốn chia sẻ cùng quư vị đại biếu cùng các bạn đồng nghiệp. Đó cũng là một số trong vô số các công việc mà tôi và các bạn đồng nghiệp ở trường THPT Nguyễn Thượng Hiền đă và đang làm. Tôi mong muốn nhận được sự động viên, chia sẻ, góp ư của quư vị đại biểu và các bạn đồng nghiệp để sự nghiệp trồng người ngày càng gặt hái những thành công.

Xin chân thành cảm ơn quư vị đại biểu và các bạn đồng nghiệp.

 

 

                                                                          Gv  ĐỖ THỊ THANH THỦY

                                                                                                       Tổ trưởng tổ Sử


 

 

Cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"

tại trường PTTH Nguyễn Thượng Hiền

 

Hôm nay, trường PTTH Nguyễn Thượng Hiền tổ chức hội nghị tổng kết thi đua 5 năm, được sự đồng ư của chủ tŕ hội nghị, tôi xin phép phát biểu một vài ư kiến về cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” tại trường PTTH Nguyễn Thượng Hiền.

Trước hết tôi xin phép gửi tới quư vị đại biểu, quư vị khách quư, các thầy cô, và các anh chị CNV trường lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, và chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Kính thưa quư vị,

Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. được chính thức phát động vào ngày 20/11/2007 nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu tiên, cuộc vận động đă được đông đảo đội ngũ Nhà giáo, cán bộ quản lư giáo dục và toàn thể cán bộ viên chức trong ngành hưởng ứng tích cực và ngày càng nhận thức sâu sắc sự cần thiết và ư nghĩa việc rèn luyện đạo đức, tự học và sáng tạo trong hoạt động giáo dục; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ viên chức; góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Công đoàn cơ sở và Ban giám hiệu trường tổ chức thực hiện cuộc vận động thiết thực gắn liền với việc thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong nhà trường nhằm ḥan thành xuất sắc nhiệm vụ của từng năm học.

Thành tích của thầy và tṛ cuối mỗi học kỳ và cuối năm học đă phản ánh kết quả tốt đẹp của cuộc vận động nầy. Tập thể nhà trường ngày càng được sự tin yêu của học sinh, phụ huynh và xă hội và đă được Nhà nước công nhận qua việc trường được tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất.

Sự thành công của cuộc vận động chắc chắn là do mục đích cao đẹp của cuộc vận động, được sự hưởng ứng đông đảo của các thầy cô, và các biện pháp triển khai thực hiện cụ thể cuộc vận động gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ năm học của lănh đạo trường.

Kính thưa quư vị đại biểu, kính thưa quư thầy cô và các anh chị CNV trường!

Sau đây là một số suy nghĩ của tôi về 3 nội dung chính của cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” tại trường.

 Tấm gương đạo đức của người Thầy đă thể hiện đậm nét : Hầu hết Thầy cô đều  yêu nghề, hết ḷng thương yêu học sinh; đoàn kết, tương trợ, tận t́nh giúp đỡ đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong công tác, không phải lúc nào cũng có sự đồng thuận, nhưng điều đáng quí là mọi thành viên trong trường đều nhất trí “Việc ǵ có lợi cho học sinh th́ cố gắng làm; cách làm nào tốt nhất cho các em th́ làm theo cách đó”. Thành quả trường đạt được cũng là do sự đoàn kết và biết chia sẻ công việc giữa các thầy cô trong tổ bộ môn và trong hội đồng nhà trường. Những năm gần đây số giáo viên dạy Chuyên kinh nghiệm, Thầy cô tổ Trưởng lần lượt nghỉ hưu, trường thiếu dần những “cây đa, cây đề”, nhưng có nhiều giáo viên trẻ, nhiệt t́nh và năng động, sát cánh với những thầy cô dạy lâu năm sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm. Nghề dạy học cốt có cái “Tâm”. Chính cái “Tâm” đă đặt cơ sở cho ḷng nhân ái của người thầy; khiến thầy yêu tṛ, vượt khó và t́m mọi cách để giúp tṛ tiến bộ.

Khi xă hội phát triển, xu thế hội nhập quốc tế đ̣i hỏi và kỳ vọng cao hơn ở người Thầy. Việc tự học nâng cao tri thức là yêu cầu cấp bách đối với thầy cô giáo. Thật sự mang lại nhiều kết quả khi xác định rơ vai tṛ của công nghệ thông tin và ngoại ngữ là phương tiện để nâng cao tŕnh độ qua việc tiếp cận nguồn tài nguyên tri thức gần như vô tận trên mạng Internet giúp nâng cao hiệu quả giảng dạy. Tự học là quá tŕnh tự hoàn thiện, đồng thời để nêu gương cho các học sinh. Bên cạnh rất nhiều thầy cô học các lớp sau đại học, c̣n nhiều thầy cô đă khắc phục khó khăn để theo học các khóa bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn. Các thầy cô cũng rất nhiệt t́nh tham gia các lớp bồi dưỡng tin học do trường, Sở Giáo Dục tổ chức. Từ thực tế đó, trong các năm học qua, phong trào đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng và quản lư đă được tích cực hưởng ứng và đă đạt được nhiều kết quả. Việc tự học cũng c̣n thể hiện thông qua việc dự giờ, thao giảng, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn.

Trang thiết bị phục vụ nhu cầu đổi mới dạy học đối với các trường, đặc biệt là trường công lập là hết sức khó khăn, không thể thụ động ngồi chờ, từng giáo viên, từng tổ chuyên môn cùng nhau khắc phục khó khăn, tự nghiên cứu, t́m ṭi, sáng tạo làm thêm đồ dùng dạy học mới, cải tiến đồ dùng dạy học cũ để phù hợp với điều kiện cụ thể của bài dạy, của lớp học và tŕnh độ học sinh.

Đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng công nghệ thông tin vào bài giảng với rất nhiều tiết   dạy powerpoint ở pḥng Multi media cũng đ̣i hỏi giáo viên sử dụng linh họat , hợp lư và sáng tạo để hiệu quả cao nhất .

Kính thưa quư vị đại biểu, kính thưa quư thầy, cô và các anh chị CNV!

Tôn sư trọng đạo và coi trọng nghề giáo, coi trọng người Thầy là Truyền thống quư báu của dân tộc Việt Nam. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đă từng khẳng định: “Tương lai của dân tộc VN trong thế kỷ 21 là nằm ở khối óc và trái tim của các thầy cô giáo”. Sự trọng vọng Nhà giáo trong xă hội Việt Nam là động lực và cũng là sự đ̣i hỏi cấp bách để thầy cô tự hoàn thiện ḿnh trong một xă hội đang ngày càng phát triển với nhu cầu tri thức ngày càng cao. Học sinh ngày càng giỏi, thầy cô phải càng nỗ lực nhiều hơn, nếu muốn giữ niềm tin và h́nh ảnh ḿnh cao đẹp trong mắt các em. Nghề giáo không phải là một nghề an nhàn như nhiều người vẫn nghĩ. Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đang và sẽ c̣n là một cuộc vận động lớn, lâu dài trong ngành giáo dục Việt Nam.

Xin trân trọng cám ơn, kính chào quư vị đại biểu, quư thầy cô và các anh chị CNV trường!

 

                                                                                                     Gv  HUỲNH ĐÔNG HẢI

                                                                                                      Tổ trưởng tổ Ngoại Ngữ


 

CÔNG Đ̉AN TRONG CÔNG TÁC THI ĐUA

*****

 

 

A-   VAI TR̉ VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG Đ̉AN:

1-     Thực hiện “DÂN CHỦ - KỶ CUƠNG - T̀NH THƯƠNG - TRÁCH NHIỆM”:
               Với nhận thức cuộc vận động “DÂN CHỦ – KỶ CƯƠNG – T̀NH THƯƠNG – TRÁCH NHIỆM” là một cuộc vận động lớn có ư nghĩa quan trọng, là một trong những giải pháp xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên về năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức. Đặc biệt cuộc vận động đă tác động mạnh đến chất lượng các hoạt động giáo dục và trở thành tiêu chí thi đua trong mỗi năm học, thúc đẩy sự tiến bộ không ngừng của nhà trường .

2-    Xây dựng phong trào thi đua:

                    Quá tŕnh triển khai cuộc vận động “DÂN CHỦ – KỶ CƯƠNG – T̀N THƯƠNG – TRÁCH NHIỆM” luôn gắn với phong trào thi đua tại trường bằng những cuộc vận động lớn trong ngành. Nêu và t́m những biện pháp tích cực, chủ động thực hiện theo chủ đề năm học phù hợp yêu cầu,  nguyện vọng t́nh cảm của CB-GV-CNV.

                   Xây dựng phong trào thi đua được chú trọng động viên sức phấn đấu thi đua của từng tổ chuyên môn, nghiên cứu và điều chỉnh cho phù hợp t́nh h́nh nhân sự, khả năng và đặc điểm mỗi tổ. Tránh áp đặt, chạy theo chỉ tiêu hoặc đánh giá thấp . . . Chú trọng về biện pháp động viên, khích lệ thi đua. 

3-    Thúc đẩy thi đua “DẠY TỐT-HỌC TỐT” ḥan thành kế họach năm học:

                         Dựa vào việc thực hiện quy chế dân chủ cùng với sự thống nhất nghị quyết Hội Nghị CB-CC trong năm học, mỗi GV-CNV hiểu rơ được quyền lợi và trách nhiệm khi thực hiện công việc được giao. Có ư thức vượt khó, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Sự tham gia nhiệt t́nh, có hiệu quả của từng Công Đoàn Viên ở các tổ mạnh đă có sức thuyết phục, lan tỏa sâu rộng đến những tổ Công Đoàn khác. Từ đó tác động mạnh mẽ và toàn diện đến chất lượng thi đua toàn trường.

                         Thực hiện cuộc vận động “DÂN CHỦ – KỶ CƯƠNG – T̀NH THƯƠNG – TRÁCH NHIỆM” đă khơi dậy những phẩm chất cao đẹp của người làm công tác giáo dục, luôn ước mơ ngày mai tốt đẹp hơn ngày hôm nay và không chỉ bằng với tài năng trí tuệ của ḿnh mà c̣n bằng nhiệt huyết, t́nh thương, tấm ḷng nhân ái, tấm gương sáng về nhân cách người thầy luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm học.

B-   BIỆN PHÁP TỔ CHỨC:

1-     Các phong trào thi đua được tổ chức theo sự chỉ đạo sâu sát của Chi Bộ và dựa vào kế hoạch năm học đă thống nhất trong Hội Nghị CB-CC hàng năm.

2-     Căn cứ quy chế dân chủ và nghị quyết năm học để triển khai các nội dung hoạt động Công Đoàn gắn với các phong trào thi đua.

3-     BCH chủ động đề ra kế hoạch và những trọng tâm họat động năm học. Nội dung thi đua theo chủ điểm và tháng. BCH thống nhất kế họach, biện pháp và phân công thành viên BCH CĐ theo dơi và phụ trách nội dung hoạt động phong trào.

4-     Xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng tổ Công Đoàn gắn với chuyên môn, thúc đẩy phong trào thi đua “DẠY TỐT-HỌC TỐT”. Xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ, thân ái và tích cực tham gia mọi phong trào do Công Đoàn tổ chức.

5-     Tổng kết hoạt động kịp thời, đầy đủ để t́m những nhân tố tích cực, hoạt động hiệu quả để tuyên dương khen thưởng và tiếp tục giới thiệu qua Chi Bộ xem xét, bồi dưỡng.

C- NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1-Xây dựng kỷ cương:

                     Đây là vấn đề mấu chốt nhất, cần quan tâm và được xây dựng thường xuyên sao cho ư thức của từng thành viên tự giác thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công đoàn tổ chức trong tháng 9 GV-CNV đăng kư phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua trong năm học. Từng Thầy Cô, CNV dựa vào mức đă đăng kư phấn đấu ḥan thành nhiệm vụ.

Tổ Công Đoàn kết hợp với tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch chuyên môn theo quy chế và những quy định của nhiệm vụ năm học, phân công hợp lư cho từng thành viên. Theo dơi, kiểm tra, đôn đốc, động viên . . . nêu cao tinh thần phấn đấu, gương mẫu trong chuyên môn và sinh hoạt.

                    Trong nhiều năm qua, Công đ̣an quan tâm xây dựng tốt và hiệu quả nề nếp kỷ cương trong HĐSP, những hiện tượng chưa nghiêm túc ngày giờ công, chưa thực hiện tốt những yêu cầu trong quy chế chuyên môn ... đă giảm và không c̣n trong từng tổ chuyên môn. Ư thức tự giác được nâng cao, mọi Thầy Cô đều thấy rơ trách nhiệm và ḷng tự trọng của ḿnh, thể hiện qua kết quả thi đua cuối học kỳ, năm học. Tỷ lệ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến gần như 100%, trừ một số trường hợp đặc biệt.

2- Tinh thần đ̣an kết, hợp tác, tương trợ  :

         Bên cạnh từng bản thân Thầy Cô tự giác thực hiện tốt ngày giờ công, cuộc vận động c̣n thúc đẩy tinh thần hợp tác, tương trợ cḥang giảng cho nhau mỗi khi trong tổ có Thầy Cô đau ốm đột xuất. Hiện tượng lớp không có giáo viên giảng dạy đă không c̣n trong nhiều năm qua, Mọi Thầy Cô trong từng tổ chuyên môn luôn ư thức gương mẫu trong những giờ giảng dạy, đến với học sinh bằng t́nh thương yêu thực sự, với lương tâm, trách nhiệm người thầy. Xây dựng, giữ ǵn tinh thần đ̣an kết, không khí làm việc, sinh họat thân thiệt, chia sẻ, hợp tác, tự nguyện tham gia những phong trào do Công Đ̣an đề ra như đăng kư dạy tốt, thao giảng cấp cụm, thực hiện báo cáo chuyên đề, viết báo tường, thi văn nghệ hoặc tham gia thi đấu TDTT.

                Công Đ̣an trong từng HK cũng đề nghị khen thưởng danh hiệu Công Đ̣an Viên Xuất Sắc hoặc tuyên dương những mặt tốt nổi bật để động viên, khích lệ kịp thời. Phần khen thưởng tuy không nhiều về giá trị kinh tế nhưng tập thể HĐSP đă công nhận giá trị của nó về mặt tinh thần, về  trách nhiệm mà ḿnh đă ḥan thành tốt công tác được giao.

3-Chăm lo đời sống:

                Phần chăm lo về đời sống luôn là mối quan tâm và có sự phối hợp chỉ đạo nhịp nhàng giữa Công Đoàn và Hiệu trưởng. Công đoàn nêu biện pháp thực hiện, Hiệu trưởng đánh giá và quyết định thực hiện. Trong nhiều năm qua, Công Đoàn đă chăm lo tốt về điều kiện làm việc như nước uống giữa giờ trong buổi dạy, phương tiện giảng dạy ngày càng chuẩn và tốt hơn. Quan tâm tăng thu nhập, góp phần làm cho thầy cô yên tâm, gắn bó với trường.

                 Những việc làm cụ thể của Công đ̣an thể hiện sự quan tâm, chăm sóc  ấm áp t́nh cảm thông qua các họat động kỷ niệm ngày 20-11, ngày 8-3 hoặc Ngày họp mặt đầu Xuân mới (ngày mùng 2 Tết Âm lịch). Tổ chức ngày 1-6 cho toàn thể con GV-CNV đều có phần quà, phần khen thưởng cho tất cả các cháu từ sơ sinh đến lớp 12. Ngày thương binh, liệt sĩ 27-7, ngày thành lập QĐNDVN 22-12 có chăm lo, động viên và tặng quà cho những CB-GV-CNV có chồng đang công tác trong quân đội hoặc bản thân từng tham gia quân đội, là thương binh . . . Tổ chức khám sức khỏe hàng năm theo yêu cầu của luật lao động và yêu cầu của nghề nghiệp, có tác dụng nhắc nhở thầy cô quan tâm giữ ǵn sức khỏe để công tác tốt .

                 Thành lập và hỗ trợ nhiều nội dung hoạt động Câu Lạc Bộ cựu GV-CNV của trường Nguyễn Thượng Hiền như thăm hỏi, mời họp mặt ngày 20-11 hàng năm, tổ chức họp mặt thân mật toàn thể hội viên với HĐSP, Hội cũng thể hiện sự quan tâm đến những hoạt động của nhà trường bằng cách sử dụng quỹ hội đóng góp vào phần khen thưởng HS giỏi của trường hàng năm.

               Qua nhiều nội dung chăm lo phần đời sống tinh thần, cuộc sống trong những năm qua, Công Đoàn đă mang lại niềm tin yêu, sự tin tưởng những nội dung hoạt động đă mang lại cho ḿnh nhiều niềm vui trong nghề nghiệp, tin tưởng một môi trường sư phạm tốt đẹp với những h́nh ảnh, con người trong ngôi trường Nguyễn Thượng Hiền không bao giờ phai trong tâm trí ḿnh.

D- ĐÁNH GIÁ-RÚT KINH NGHIỆM:

1-     Bám sát chỉ đạo của Chi bộ để xây dựng kế hoạch hoạt động Công Đoàn trong năm học.

2-     Chủ động, sáng tạo, xây dựng tinh thần đ̣an kết. Hoạt động của từng tổ CĐ.

3- Đưa ra những họat động phong trào phù hợp với tuổi, điều kiện cơ sở trường có được. Xây dựng nhiều loại h́nh phong trào, kế họach ngắn hoặc có tính lâu dài.

 

                                                                   Gv  NGUYỄN TRẦN THỊNH

                                                                            CT. CÔNG ĐOÀN

 

 

 

 

 

Album ảnh do thầy Bùi Cảnh Bộ chụp ngày lễ 20/11/2009

Lịch thi học kỳ I năm học 2009-2010

Đề thi tham khảo - Đề thi học kỳ I năm học 08-09

Ôn tập tin học 11

Hoạt động chào mừng 20-11

Kế hoạh thi đua chào mừng 20-11

Đề thi tham khảo -đề giữa học kỳ I năm học 07-08 và 08-09

Lịch thi giữa học kỳ I năm học 09-10

Danh sách học sinh giỏi các năm

Đại hội Đại Biểu PHHS trường NTH năm học 2009-2010

Giới thiệu học sinh Khối 10- năm học 2009-2010

Khai giảng năm học mới 2009-2010

Thông tin hoạt động Đoàn đầu năm

Tài Liệu hướng đẫn ĐH chi đoàn lớp

File nhập điểm cho GV

Thời Khoá Biểu

Top 15 trường THPT có điểm thi ĐH cao nhất năm 2009 TP HCM

Top 200 trường THPT có điểm thi ĐH cao nhất năm 2009

Tự bảo vệ cúm H1N1

- 10 Sự kiện nổi bật trong năm 2008.

Giáo dục Việt Nam một năm nh́n lại.

Giáo dục VN tiếp tục đổi mới và khẩn trương chuẩn bị cho tầm nh́n 2020.

XemTiep>>

Huân chương lao động